2021_Προκήρυξη για τις Α.Ε.Ν.

Εκτύπωση

Εκδόθηκε η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 202-2022. Σύμφωνα με αυτή οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 11-06-2021 και στη συνέχεια υποβάλλουν, σε οποιαδήποτε ΑΕΝ, κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά (προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση).

Για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 12-07-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Δικαιολογητικά Γενικής Κατηγορίας

Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α' διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου/-ης στις πανελλαδικές εξετάσεις

Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας

Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α.

Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.

 

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία

Δείτε την εγκύκλιο εδώ